Bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, Đơn vị bầu cử số 09 (huyện Bắc Quang)

17/05/2021 21:50 105 lượt xem

Gồm các xã: Bằng Hành, Thượng Bình, Hữu Sản, Tân Thành, Tân Lập, Tân Quang, Việt Vinh, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Quang Minh, Kim Ngọc và thị trấn Việt Quang thuộc huyện Bắc Quang.

Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử là: 3 người, số người ứng cử: 5 người, gồm:

1. Bà GIÀNG THỊ HOA

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 4 năm 2006 - 9 năm 2009: Cán bộ hợp đồng tại Ban Dân vận Huyện ủy huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2009 - 7 năm 2010: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2010 - 4 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 5 năm 2017 - 9 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2017 đến nay: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

2. Ông VOÒNG PHÙNG HỒNG

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Voòng Phùng Hồng

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 6 năm 2008 - 01 năm 2010: Sinh viên, Trường Cao đẳng nghề điện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 01 năm 2010 đến nay: Kinh doanh tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

3. Ông TỐNG HOÀNG LINH

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Tống Hoàng Linh

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10 năm 2017 - 11 năm 2019: Nhân viên hợp đồng tại Hội đồng bồi thường và Tái định cư huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 12 năm 2019 đến nay: Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

4. Ông TRẦN QUANG MINH

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Trần Quang Minh

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 3 năm 1989 - 7 năm 1992: Chiến sĩ nghĩa vụ, Trung đoàn 877 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tuyên (nay là Hà Giang).

- Từ tháng 8 năm 1992 - 7 năm 1999: Sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, sỹ quan nghiệp vụ, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 1999 - 9 năm 2000: Sỹ quan nghiệp vụ, Đội trưởng Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2000 - 01 năm 2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh, Đội trưởng Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 02 năm 2003 - 3 năm 2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh, Trưởng Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 4 năm 2007 - 10 năm 2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2010 - 01 năm 2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 02 năm 2011 - 4 năm 2015: Sỹ quan biệt phái; Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Quyền Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang.

- Từ tháng 5 năm 2015 - 6 năm 2018: Sỹ quan biệt phái; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2018 - 10 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2020 - 12 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc.

- Từ tháng 01 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tỉnh Hà Giang.

5. Bà PHẠM THỊ HỒNG YÊNang

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 7 năm 1995 - 9 năm 2001: Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2001 - 9 năm 2005: Chuyên viên, Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2005 - 7 năm 2009: Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2009 - 4 năm 2016: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 5 năm 2016 - 6 năm 2016: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2016 - 12 năm 2018: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 01 năm 2019 - 8 năm 2020: Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2020 đến nay: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang  khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tin khác