Bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, đơn vị bầu cử số 11 (huyện Quang Bình)

18/05/2021 08:18 175 lượt xem

Gồm các xã: Xuân Minh, Tiên Nguyên, Tân Nam, Bản Rịa, Yên Thành, Tân Trịnh, Tân Bắc, Bằng Lang, Yên Hà, Hương Sơn, Xuân Giang, Nà Khương, Tiên Yên, Vĩ Thượng và thị trấn Yên Bình thuộc huyện Quang Bình.

Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử là: 05 người, số người ứng cử là: 08 người, gồm:

1. Bà CHU THỊ NGỌC DIỆP

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp.

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 7 năm 2002 - 12 năm 2003: Tri thức trẻ tăng cường xã phụ trách lĩnh vực Nông lâm nghiệp, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

- Từ 01 năm 2004 - 9 năm 2005: Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân huyện; Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011; Bí thư Chi đoàn khối đoàn thể huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2005 - 6 năm 2011: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2006 - 2011; Chủ tịch Công đoàn khối đoàn thể huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2011 - 6 năm 2012: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; Đại biểu HĐND huyện Quang Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Từ tháng 7 năm 2012 - 8 năm 2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 2014 - 7 năm 2016: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn viên chức tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2016 - 12 năm 2018: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chi ủy Chi bộ Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn viên chức tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Hà Giang.

- Từ ngày 07/12/2018 đến nay: Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang; Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

2. Bà LÊ THỊ HẰNG

 Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Lê Thị Hằng.

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10 năm 2003 - 5 năm 2007: Nhân viên Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang.

- Từ 6 năm 2007 - 11 năm 2018: Cán sự Ban Tuyên giáo, Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 12 năm 2018 đến nay: Chuyên viên Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang.

3. Bà MA THỊ HỒNG

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Ma Thị Hồng

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 8 năm 2010 - 10 năm 2013: Điều dưỡng viên Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 11 năm 2013 - 5 năm 2016: Điều dưỡng viên Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 6 năm 2016 - 8 năm 2019: Điều dưỡng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2019 - 6 năm 2020: Điều dưỡng Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2020 - 9 năm 2020: Điều dưỡng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Điều dưỡng trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

4. Bà LẠI THỊ HƯƠNG

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Lại Thị Hương

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 3 năm 1999 - 6 năm 2004: Chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2004 - 11 năm 2005: Phó phòng Tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 12 năm 2005 - 7 năm 2008: Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2008 - 7 năm 2012: Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2012 - 4 năm 2013: Trưởng phòng Xây dựng văn bản Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 5 năm 2013 - 12 năm 2014: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 01 năm 2015 - 6 năm 2017: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2017 - 10 năm 2018: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 11 năm 2018 đến nay: Giám đốc Sở Tư pháp.

5. Bà PHÙ THỊ HƯƠNG

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Phù Thị Hương

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 9 năm 2005 đến nay: Giáo viên trường Mầm non Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

6. Ông TRIỆU TÀI PHONG

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Triệu Tài Phong

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10 năm 1989 - 8 năm 1992: Cán bộ Phòng Văn hóa thông tin huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 1992 - 12 năm 2003: Cán bộ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang

- Từ tháng 01 năm 2004 - 4 năm 2007: Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang

- Từ tháng 5 năm 2007- 5 năm 2010: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 6 năm 2010 - 02 năm 2011: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 3 năm 2011 - 6 năm 2011: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2011 - 3 năm 2015: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 4 năm 2015 - 8 năm 2015: Bí thư Huyện ủy Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 2015 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình, tỉnh Hà Giang

7. Ông LÝ HỒNG QUÂN

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Lý Hồng Quân

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10 năm 1994 - 12 năm 2003: Công chức Thanh tra huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 01 năm 2004 - 8 năm 2004: Công chức Thanh tra huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 2004 - 3 năm 200: Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 04 năm 2007 - 6 năm 2008: Tăng cường làm công chức Văn hóa - Xã hội xã Bản Rịa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2008 - 5 năm 2009: Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 6 năm 2009 - 9 năm 2010: Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 10 năm 2010 - 12 năm 2013: Trưởng phòng Dân tộc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 12 năm 2013 - 4 năm 2014: Bí thư Đảng ủy xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 5 năm 2014

- 11 năm 2019 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 12 năm 2019 - 8 năm 2020: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó trưởng Ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

- Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Phó trưởng Ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

8. Ông NGUYỄN MINH TIẾN

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Nguyễn Minh Tiến.

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 12 năm 1980 - 11 năm 1983: Vừa học, vừa làm Công nhân sửa chữa cơ khí hàn mài tại Xí nghiệp chế biến Lâm sản thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Tuyên.

- Từ tháng 12 năm 1983 - 4 năm 1992: Công nhân sửa chữa cơ khí hàn mài tại Xí nghiệp chế biến Lâm sản thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Tuyên.

- Từ tháng 5 năm 1992 - 4 năm 1997: Cán bộ Thiết kế Đoàn quy hoạch khảo sát thiết kế Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 5 năm 1997 - 7 năm 1997: Cán bộ Xí nghiệp Khảo sát thiết kế Nông lâm thủy lợi tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 1997 - 8 năm 1998: Công tác tại Phòng Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 1998 - 12 năm 2002: Công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 01 năm 2003 - 7 năm 2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 8 năm 2005 - 3 năm 2008: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 4 năm 2008 - 8 năm 2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 2009 - 11 năm 2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 12 năm 2010 - 8 năm 2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 9 năm 2015 - 6 năm 2017: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2017 - 6 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 7 năm 2020 - 12 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh kiêm Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Giang.

- Từ tháng 01 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Giang.


Tin khác