Chuyên mục hỏi - đáp

Ngừng cấp wifi công cộng

10/07/2020 07:00 57 lượt xem

Câu hỏi: Đề nghị ngừng cấp wifi công cộng?

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Thực hiện Công văn số 3354/UBND-CNGTXD ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai lắp đặt hệ thống wifi công cộng;

Ngày  30 tháng 9 năm 2016, tại Hà Giang, Sở TTTT và Vnpt Hà Giang đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Wifi công cộng tỉnh Hà Giang. Theo đó:

+ Phạm vi: 21 điểm wifi công cộng tại 16 khu vực trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và Thành phố Hà Giang.

+ Quy mô: 21 vị trí.

+ Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 28/01/2017.

Ngày 31/01/2017, hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành.

Về việc duy trì wifi: Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành 4557/UBND-KTN về việc duy trì vận hành hệ thống wifi công cộng phục vụ du lịch. Trong đó:  UBND tỉnh chỉ đạo:

+ VNPT Hà Giang chủ động phối hợp với UBND các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng văn, Mèo Vạc và UBND thành phố rà soát, đánh giá hiệu quả và thống nhất ký kết hợp đồng duy trì vận hành các điểm wifi công cộng trên địa bàn huyện, thành phố.

+ UBND các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và UBND thành phố chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn sách huyện, thành phố để duy trì hoạt động các điểm wifi.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các huyện rà soát và xác định cụ thể các điểm wifi hoạt động có hiệu quả để ký kết hợp đồng duy trì theo theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên.


Tin khác