Chuyên mục hỏi - đáp

Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách CNTT

10/07/2020 07:00 42 lượt xem

Câu hỏi: Đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT cho các cơ quan, đơn vị đặc biệt là cán bộ chuyên trách CNTT đầu mối của các huyện, thành phố sau khi Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực?

 

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Nghị quyết 139 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019, sau 5 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí CNTT đảm bảo vận hành, khai thác, tham mưu xây dựng Chính quyền điện tử.

Giai đoạn 2015-2020 là thời kỳ ổn định ngân sách. Từ năm 2021 theo định hướng của Đảng và Chính phủ, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, do đó các chính sách hỗ trợ CBCCVC, chính sách tiền lương theo quy định mới. Do đó, tỉnh đã thống nhất chưa xem xét kéo dài chính sách hỗ trợ CBCCVC CNTT.


Tin khác