Xin ý kiến dự thảo văn bản

Xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo “ Quy chế giải báo chí tỉnh Hà Giang”

01/01/2018 07:00 315 lượt xem

 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quy chế Giải báo chí tỉnh Hà Giang. Để hoàn thiện dự thảo Quy chế trình UBND tỉnh theo đúng thời gian yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định và Quy chế giải báo chí tỉnh Hà Giang

Ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22/11/2017, đồng thời gửi bản mềm qua hệ thống thư điện tử: phongbcxb.stttt@hagiang.gov.vn để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt./.

 

Dự thảo 


Tin khác