Văn bản - STTTT

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1619/CT-UBND 21/08/2019 Tập trung quản lý lĩnh vực nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
639/QĐ-UBND 16/04/2019 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh
232/BC-UBND 11/06/2019 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
10 -ĐH/BTVĐUK 07/08/2019
2352/CĐ-CDTUND 05/08/2019 Công điện về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai
189/KH-UBND 23/07/2019 kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg, này 25 tháng 4 năm 2019 của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động"tín dụng đen"
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
463/STTTT- TTBCXB 10/07/2019 Thông tin tuyên truyền Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
111/KH-UBND 27/06/2019 kế hoạch thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
17/NQ-CP 27/06/2019 Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025