Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản

Quyết định chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản lớp 1 - K4

04/06/2020 10:36

Ngày 25/5/2020, Trung tâm CNTTTT ban hành quyết định số: 18/QĐ-TTCNTTTT về việc chuẩn y kết quả thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản lớp 1 - K4

 Quyết định số: 18/QĐ-TTCNTTTT