Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin dự án

THÔNG BÁO MỜI THẦU: gói thầu “Nâng cấp hệ thống Trang thông tin điện tử thành phần theo hướng vừa phân tán vừa tập trung về thông tin"

(20/08/2020 10:02)

Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống Trang thông tin điện tử thành phần theo hướng vừa phân tán vừa tập trung về thông tin thuộc nhiệm vụ Nâng cấp hệ thống Trang thông tin điện tử thành phần theo hướng vừa phân tán vừa tập trung về thông tin.

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu “Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã”

(20/08/2020 08:32)

Tên gói thầu “Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã” thuộc nhiệm vụ Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã.

<< >>