Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Xin ý kiến dự thảo NQ của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyên trách công nghệ thông tin

(24/09/2019 15:51)

Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo và tham gia ý kiến bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/10/2019. Bản mềm xin gửi về địa chỉ Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn.

tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2020

(24/09/2019 07:52)

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/9/2019, để tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt.

<< >>