Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

10/02/2015 00:50

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang

Địa chỉ: số 222 Đường Nguyễn Trãi - TP Hà giang - Tỉnh Hà Giang

Số điện thoại: 0219.3860988 - Fax: 0219.3860986


Sơ đồ tổ chức:

Lãnh đạo:
- Ông: Đỗ Thái Hòa - Giám đốc;  Điện thoại: 0983.094.034

 

- Ông: Trần Kim Ngọc - Phó Giám đốc; Điện thoại: 01279979889

 

         Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (06 đơn vị):

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

4. Phòng Công nghệ thông tin;

5. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

6. Phòng Bưu chính - Viễn thông

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (01 đơn vị):

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.