Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

GIỚI THIỆU CHUNG

Cơ cấu tổ chức

(10/02/2015 00:50)

Chức năng nhiệm vụ

(07/02/2015 09:00)

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Giang

<< >>