Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu "Triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Hà Giang

16/09/2020 13:51

Tên gói thầu: Triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Hà Giang thuộc nhiệm vụ Triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Hà Giang

1. Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (Quyết định số 86/QĐ-STTTT ngày 15/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)

2. Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ TTTT

Tin khác

THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (07/09/2020 15:06)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ) triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát ATTT (SOC) tỉnh Hà Giang (28/08/2020 15:11)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (27/08/2020 15:31)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU: Gói thầu "Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã" (27/08/2020 15:11)

xem tiếp