Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

07/09/2020 15:06

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Thuộc nhiệm vụ: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

1. Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (Quyết định số 80/QĐ-STTTT ngày 31/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)

2. Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ TTTT

Tin khác

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ) triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát ATTT (SOC) tỉnh Hà Giang (28/08/2020 15:11)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (27/08/2020 15:31)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU: Gói thầu "Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã" (27/08/2020 15:11)

xem tiếp