Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

27/08/2020 15:31

Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II

Toàn văn Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Hà Giang và phụ lục kèm theo:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ TTTT

Tin khác

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU: Gói thầu "Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã" (27/08/2020 15:11)

xem tiếp