Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ) triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát ATTT (SOC) tỉnh Hà Giang

28/08/2020 15:11

Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1477/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (nhiệm vụ) triển khai phần mềm phòng chống mã độc và giám sát ATTT (SOC) tỉnh Hà Giang

 Chi tiết Nội dung Quyết định 1477/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang và phụ lục kèm theo

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ TTTT

Tin khác

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (27/08/2020 15:31)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU: Gói thầu "Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã" (27/08/2020 15:11)

xem tiếp