Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU: Gói thầu "Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã"

27/08/2020 15:11

Tên gói thầu: "Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã" thuộc nhiệm vụ Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã.

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

1.     1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ I.F.S.C

2.     2. Giá trúng thầu: 4.640.229.000 đồng 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 75/QĐ-STTTT ngày 27/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ TTTT