Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Thông tin dự án

Gửi Email In trang Lưu
THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu “Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã”

20/08/2020 08:32

Tên gói thầu “Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã” thuộc nhiệm vụ Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp xã.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ TTTT