Thứ ba, Ngày 28 Tháng 1 Năm 2020

Tài Liệu

Tin khác

Tài liệu tập huấn Truyền thanh cơ sở (18/10/2019 11:13)

Link download các phần mềm hỗ trợ thu phát Radio và xử lý âm thanh (18/10/2019 10:43)

Phiếu Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp CNTT năm 2019 (29/08/2019 15:39)

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin (20/08/2019 11:40)

Tài liệu hướng dẫn xác định cấp độ ATTT (08/08/2019 17:48)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 (16/07/2019 10:45)

V/v xin ý kiến dự thảo quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tỉnh Hà Giang (07/05/2019 09:08)

Biểu mẫu phối hợp cung cấp số liệu đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2015 (10/04/2019 13:41)

Tài liệu tập huấn Phần mềm đánh giá Mức độ ƯDCNTT (12/03/2019 07:27)

Tài liệu Hướng dẫn thiết lập email công vụ nâng cao (08/11/2018 08:13)

xem tiếp