Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Gửi Email In trang Lưu
Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

25/10/2019 18:36

 

Thực hiện Văn bản số 3592/UBND-KTTH ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo và tham gia ý kiến bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/10/2019. Bản mềm xin gửi về địa chỉ Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn.

Dự thảo tải tại đây

Tin khác

Xin ý kiến dự thảo NQ của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyên trách công nghệ thông tin (24/09/2019 15:51)

tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2020 (24/09/2019 07:52)

V/v xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (03/07/2019 16:23)

V/v xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (12/06/2019 15:43)

v/v xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo quyết định và quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bản tỉnh Hà Giang (16/05/2019 15:05)

V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Ke hoạch triển khai thực hiện “Ngày Sách Việt Nam” lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (28/03/2019 14:31)

V/v xin ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ (20/02/2019 09:27)

V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32-CT/TU (27/12/2018 14:19)

xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (25/12/2018 16:51)

tham gia ý kiến dự thảo phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang năm 2018 (28/11/2018 17:00)

xem tiếp