Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

TIN TỨC SỰ KIỆN

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

21/08/2017 14:51

Ngày 21/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi học tập Nghị quyết, các cán bộ CCVC đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn quán triệt, triển khai Chương trình số 07-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ đến năm 2020; Chương trình số 08-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ đến năm 2020.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan đều nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nhìn nhận, phân công rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các phòng ban cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XVI về Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển KT-XH địa phương.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ cũng đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 01 đảng viên của chi bộ./.

Thùy Linh