Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Bắc Mê

20/07/2017 15:10

Ngày 18/7/2017 tại huyện Bắc Mê, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quản Bạ. Tham gia đoàn kiểm tra cải cách của tỉnh có thành viên tổ giúp việc: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở tài Nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh về phía huyện Bắc Mê có đồng chí Trần Tú Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo xã Minh Ngọc và thị trấn Yên Phú.

 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Bắc Mê đã được quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các ngành, các cấp. Về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục được kiện toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng theo quy định. Việc giải quyết TTHC qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thực thi nhiệm vụ được nâng cao. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Tiếp tục đẩy mạnh việc  ứng dụng CNTT vào công tác CCHC của huyện.

 Để đạt được những kết quả nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo sát sao, thường xuyên và liên tục đối với công tác CCHC của huyện. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 1.931 văn bản các loại, trong đó: Quyết định 1.042; Chỉ thị 02; Kế hoạch 110; Công văn 417. Các loại văn bản ban hành đều đảm bảo đúng nội dung, thể thức, trình tư, quy trình ban hành. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Kết quả thực hiện các nội dung trong kế hoạch của UBND huyện đã triển khai 8 nhiệm vụ và 46 nội dung cải cách hành chính trong năm 2017, đến nay UBND huyện Bắc Mê đã thực hiện cơ bản 20 nội dung/46 nội dung/08 nhiệm vụ cải cách hành chính, mức độ dạt 43,48% trong kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2017; trong đó kiểm tra Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện; UBND 13 xã, thị trấn, sẽ tiến hành kiểm tra trong quý III - IV/2017. Ngoài công tác kiểm tra của huyện, các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đều ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/2/2017 của UBND huyện về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện; đồng thời giao cho các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các thủ tục hành chính để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 68/UBND-TP ngày 14/2/2017 của UBND huyện về chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đăng ký rà soát đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo lĩnh vực, địa phương, sau khi tổng hợp, kết quả đăng ký rà soát đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2017 cụ thể: Đối với cấp huyện đăng ký rà soát 04 thủ tục hành chính và đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian thực hiện TTHC đó là: Cấp phép xây dựng đô thị, thuộc lĩnh vực UBND huyện, đơn giản hóa từ 15 ngày rút ngắn còn 07 ngày. Cấp phép kinh doanh Rượu, Bia thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng, đơn giản hóa từ 15 ngày rút ngắn còn 07 ngày. Cấp phép kinh doanh Thuốc lá  thuộc phòng Kinh tế - Hạ tầng, đơn giản hóa từ 15 ngày rút ngắn còn 07 ngày. Cấp phép kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng LPG chai thuộc lĩnh vực UBND huyện, đơn giản hóa từ 30 ngày rút ngắn còn 15 ngày.

 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện quán triệt chỉ đạo và triển khai nội dung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và 13 xã, thị trấn trên địa bàn; ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 9/2/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện thủ tục hành chính. Ban hành văn bản chỉ đạo Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện công bố, cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính, tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan danh mục TTHC, mẫu thủ tục và quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hướng dẫn cho cán bộ, công chức Trung tâm giải quyết thục tục hành chính công của huyện, UBND các xã, thị trấn về quản lý hồ sơ bộ phận một cửa  và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính. Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính gồm 118 thủ tục hành chính, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ  hành chính, các khoản thu phí, lệ phí….Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 19/5/2016; Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện về việc kiện toàn nhân sự làm việc tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện Bắc Mê gồm 8 cán bộ, công chức kiêm nhiệm cụ thể: Đồng chí Phó phòng TN&MT – Tổ trưởng; Chuyên viên phòng Tư pháp - Tổ phó. Tổ viên gồm có các đồng chí: Chuyện viên phòng Kinh tế - Hạ tầng; Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch; Chuyên viên phòng TN&MT; Chuyên viên phòng LĐTB&XH; Công chức Văn phòng HĐND-UBND; Viên chức Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Bắc Mê. Về Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Trung tâm: Trụ sở làm việc: Sau khi trụ sở Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện hoàn thành với diện tích trên 220 mét vuông và đã đưa vào sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực đã phân công tại Trung tâm. Trang thiết bị: Ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư trang thiết bị phục vụ hệ thống mạng, máy tính, và các thiết bị cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện. Số TTHC gồm 118 thủ tục theo quy định áp dụng chung tại huyện trong đó: Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 31 TTHC; Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch 04 TTHC; Lĩnh vực Tư pháp 54 TTHC;  Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng 06 TTHC; Lĩnh vực LĐTB – XH 23 TTHC. Các lĩnh vực được thực hiện tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính của huyện bao gồm: Tài nguyên – môi trường; Lao động TB&XH; phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính – Kế hoạch. Kết quả số TTHC giải quyết qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cụ thể: Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: Tiếp nhận và giải quyết trả đúng hạn 321 hồ sơ. Lĩnh vực  Lao động TB&XH: Tiếp nhận 150 hồ sơ, đã giải quyết và trả đúng hạn là  146 hồ sơ, trả lại 04 hồ sơ không đủ thủ tục, sai mẫu hồ sơ. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng: Tiếp nhận và giải quyết trả đúng hạn  25 hồ sơ Lĩnh vực Tư pháp: Tiếp nhận và giải quyết trả đúng hạn 1.627 hồ sơ. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch:  Tiếp nhận và giải quyết trả đúng hạn 1.627 hồ sơ.

 Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phần lớn đã bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bố trí 1 phòng riêng đúng theo quy định; đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho người dân. Tuy vậy, một số xã diện tích Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn chật hẹp, chưa đáp ứng đúng quy định. Trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phần lớn đáp ứng được yêu cầu công việc. Mỗi phòng làm việc được trang bị 01 bộ máy vi tính, máy in để thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và lưu trữ thủ tục hành chính. Ngoài ra, còn trang bị bàn ghế, bổ sung thêm máy quạt cho cán bộ, công chức. Số TTHC gồm 110 thủ tục theo quy định áp dụng chung tại cấp xã trong đó: Lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch là 44 TTHC.  Lĩnh vực Địa chính: 17 TTHC. Lĩnh vực LĐTB – XH:  45 TTHC. Lĩnh vực Xây dựng: 04 TTHC. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã cụ thể: Lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 3.432 hồ sơ. Lĩnh vực Địa chính: Tiếp nhận và giải quyết trả đúng hạn  3.432 hồ sơ. Lĩnh vực LĐTB - XH:  Tiếp nhận 20.718 hồ sơ, đã giải quyết và trả đúng hạn là 20.717 hồ sơ, trả lại 01 hồ sơ không đủ thủ tục, sai mẫu hồ sơ.

 Bên cạnh kết quả đã đạt được thì công tác CCHC của huyên Bắc Mê còn tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính của một số đơn vị, địa phương chưa tốt; nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chưa kịp thời; trụ sở làm việc tại một số xã chật hẹp, thiếu trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác cải cánh hành chính của huyện. Đề nghị trong thời gian từ nay đến hết năm 2017 huyện Bắc Mê cần có giải pháp cụ thể, đồng bộ thực hiện nâng cao chỉ số CCHC của huyện. Huyện cần họp Ban Chỉ đạo CCHC để phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo. Tổ chức kiểm tra rà soát, tập huấn công tác xây dựng văn bản QPPL, công tác đào tạo cho cán bộ, công chức. Công bố, niêm yết đầy đủ TTHC cấp huyện, cấp xã đã được chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai tôt mô hình Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính của huyện theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015. Huyện cần chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào việc cải cách hành chính...

 Trước đó Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại xã Minh Ngọc và thị trấn Yên Phú./.

Tin, ảnh: Vũ Chung

Tin khác

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Quản Bạ (17/07/2017 11:16)

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Yên Minh (13/07/2017 21:53)

Bế mạc Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại (04/07/2017 16:17)

707 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trong năm 2017 (20/06/2017 15:43)

Khai trương Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện Quang Bình (03/06/2017 10:12)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang: Chính thức đưa phiên bản tiếng Anh vào sử dụng từ 01/06/2017 10:00 (01/06/2017 14:18)

Yên Minh: Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành (17/04/2017 09:10)

Vị Xuyên: Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới (05/04/2017 09:29)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai" năm 2017 (28/03/2017 20:46)

Hội thi tin học trong Cán bộ, công chức, viên chức lần thứ Nhất - năm 2017 (28/03/2017 20:45)

xem tiếp