Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 1 Năm 2020

Thông tin tuyên truyền

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Quản Bạ

17/07/2017 11:16

Tiếp tục thực hiện chương chình, kế hoạch kiểm tra đã đề ra, ngày 14/7/2017 tại huyện Quản Bạ, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quản Bạ. Tham gia đoàn kiểm tra cải cách của tỉnh có thành viên tổ giúp việc: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh về phía huyện Quản Bạ có đồng chí Sèn Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

 Công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Quản Bạ trong 6 tháng đầu năm 2017, đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch, cũng như theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp trên. Từ đó, đã đạt được những kết quả nhất định trên các nội dung về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nền hành chính tiếp tục được hiện đại hóa và hướng tới xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ nhân dân; nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh gọn theo cơ chế một cửa đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện...

Để đạt được những kết quả nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên và liên tục đối với công tác CCHC của huyện. Cụ thể Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác CCHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cho huyện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp; tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong quản lý hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức và xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trong đó xác định đầy đủ, cụ thể nhiệm vụ, giải pháp của các nội dung về công tác CCHC theo quy định; gắn với tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương; đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung trong kế hoạch của huyện và của cơ quan, đơn vị. Ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 về kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017; trong đó quy định cụ thể đối tượng, thời gian, nội dung, hình thức kiểm tra và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đến thời điểm báo cáo huyện đã tiến hành kiểm tra được 03 xã về chế độ công vụ nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; không ban hành mới các thủ tục hành chính. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Các thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí đã được công khai đầy đủ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện, Bộ phận giao dịch một cửa các xã, thị trấn và được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện. Tính đến nay, cấp huyện có 175 TTHC, cấp xã có 109 TTHC đã được cập nhật 100% vào cơ sở dữ liệu về TTHC để phục vụ các tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu.

Qua 6 tháng đầu năm 2017, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại như: máy tính, hệ thống mạng internet, máy scan, máy fax, camera giám sát, hệ thống đánh số tự động, các phần mềm ứng dụng ... để nâng cấp Bộ phận giao dịch một cửa huyện thành Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công. Kiện toàn nhân sự làm việc tại Trung tâm gồm đội ngũ công chức, viên chức được trưng tập từ 07 cơ quan là: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội; Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tư pháp; Phòng Kinh tế-Hà tầng; Chi cục Thuế; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Phân công 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện làm Tổ trưởng và 01 Phó trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện là Tổ phó để điều hành hoạt động của Trung tâm. Đồng thời, đã ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm.Tính đến nay, có 157 TTHC thuộc 07 lĩnh vực đã được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công (gồm: Lao động-Thương binh và xã hội; đăng ký kinh doanh; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Cấp phép xây dựng; Thuế và lệ phí; Đăng ký quyền sử dụng đất). Trong 6 tháng đầu năm 2017, tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện đã tiếp nhận 853 hồ sơ; trong đó: Giải quyết trước hạn 204 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 622 hồ sơ; đang trong thời hạn giải quyết 25 hồ sơ; hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết và đã trả lại 02 hồ sơ. Đối với cấp tính đến nay 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có Bộ phận giao dịch một cửa với thành phần gồm: Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn - Tổ trưởng và một số công chức như: Văn phòng Thông kê, Tư pháp-Hộ tịch, Lao động Thương binh-Xã hội, Địa chính. Số thủ tục hành chính đang được thực hiện tại Bộ phận giao dịch một cửa cấp xã là 109/109 thủ tục thuộc 5 lĩnh vực là: Lao động-Thương binh và xã hội 37 thủ tục, Tài nguyên và Môi trường 05 thủ tục, Hành chính Tư pháp 64 thủ tục, Xây dựng 02 thủ tục, Kinh tế 01 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận giao dịch một cửa cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 4.746 thủ tục (tất cả đều được giải quyết đúng hạn). Về cơ sở vật chất, hiện nay có 6 đơn vị gồm: Thị trấn Tam Sơn, xã Quyết Tiến, xã Quản Bạ, xã Đông Hà, xã Tùng Vài và xã Nghĩa Thuận cơ bản đạt yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và diện tích phòng làm việc; các xã còn lại cơ sở vật chất còn khó khăn, diện tích phòng làm việc chưa đảm bảo.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác cải cánh hành chính của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí đề nghị huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tồn tại trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh trong thời gian tới huyện cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện để chỉ đạo tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính. Huyện đã thành lập Trung tâm hành chính công và đi vào hoạt động cho nên cần đưa hết các thủ tục hành chính của các lĩnh vực ra giải quyết tại trung tâm hiện nay mới có TTHC của 7 lĩnh vực. Cần quan tâm giải quyết chế độ cho cán bộ làm công tác trực tại Trung tâm hành chính công; quan tâm chế độ đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách về CNTTtheo Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND tỉnh. Huyện cần xem xét, cân nhắc chuyển phòng tiếp công dân đặt tại Trung tâm hành chính công về một địa điểm thích hợp hơn...

Trước đó Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại xã Quyết Tiến và xã Quản Bạ./.

Tin, ảnh: 

Vũ Chung

Tin khác

Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại huyện Yên Minh (13/07/2017 21:53)

Bế mạc Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại (04/07/2017 16:17)

707 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trong năm 2017 (20/06/2017 15:43)

Khai trương Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện Quang Bình (03/06/2017 10:12)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang: Chính thức đưa phiên bản tiếng Anh vào sử dụng từ 01/06/2017 10:00 (01/06/2017 14:18)

Yên Minh: Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành (17/04/2017 09:10)

Vị Xuyên: Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới (05/04/2017 09:29)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai" năm 2017 (28/03/2017 20:46)

Hội thi tin học trong Cán bộ, công chức, viên chức lần thứ Nhất - năm 2017 (28/03/2017 20:45)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Vị Xuyên (17/03/2017 23:21)

xem tiếp