Báo chí xuất bản

Xây dựng cơ chế tự chủ tài chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

23/07/2015 00:00 2031 lượt xem

Sáng ngày 22/7/2015, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP về những cơ chế đặc thù trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Tới dự và chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải; cùng dự có đại diện lãnh các cục, vụ chức năng, các cơ quan báo, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, Nhà xuất bản TT&TT.

 Toàn cảnh cuộc họp 

Theo Nghị định, Bộ TT&TT có 7 nhiệm vụ triển khai thực hiện gồm: Quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; Xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Xem xét quyết định đơn vị sự nghiệp công trực thuộc được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công rà soát, xây dựng lộ trình để đơn vị sự nghiệp công đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, cơ quan có liên quan xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý; Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; Trình thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; Ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí và các quy định tại Điều 4 Nghị định này.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã nêu những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận như: Tính đặc thù hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và hệ thống hóa các cơ sở pháp lý quản lý lĩnh vực này liên quan đến tổ chức hoạt động và tài chính; Vận dụng, áp dụng cơ chế đã ban hành tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP cho khối báo chí, xuất bản; Đề xuất cơ chế tự chủ tổ chức, biên chế và tài chính đặc thù cho các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực này; Phân loại cơ quan báo chí để phân định cơ chế tài chính; Phân loại đơn vị theo khả năng tự đảm bảo tài chính; Nội dung cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị báo chí, xuất bản; Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; Mối quan hệ giữa tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế với khả năng tự chủ về tài chính từng lĩnh vực. Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải yêu cầu các đơn vị có liên quan cần tập trung và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự thảo, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập vào tháng 8/2015; bám sát Nghị định để lập danh mục cụ thể, chi tiết phù hợp với thực tế…

Xuân Lộc


Tin khác