Báo chí xuất bản

Tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn

24/05/2022 01:22 1364 lượt xem

Ngày 19/5/2022, tại huyện Đồng Văn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Ban Quản lý CVĐCTC UNESCO CNĐ Đồng Văn) tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cho các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND các xã, các đơn vị trường học có điểm di sản; các công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông chuyên trách trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn
Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Các học viên đã được bồi dưỡng kỹ năng về định hướng, tiếp cận, thu thập, khai thác và xử lý thông tin trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn với 4 chuyên đề gồm: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; Kỹ năng tuyên truyền phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Kỹ năng chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; Hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong công tác thông tin, tuyên truyền cho các tuyên truyền viên về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Việc triển khai tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo là nội dung được thực hiện theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó là thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2020 - 2022, là một trong những hoạt động tích cực của tỉnh Hà Giang để chuẩn bị cho công tác tái đánh giá về Công viên địa chất toàn cầu lần thứ 3 sắp tới./.

Tiến Thành

Tin khác