Tin tức sự kiện

Quy chế cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

06/05/2024 16:23 144246 lượt xem

Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024.

Nội dung Cuộc thi tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Giá trị khoa học, cách mạng, thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước hiện nay; bảo vệ, vận dụng lý luận của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Xem thêm quy chế cuộc thi tại: Quy chế cuộc thi

Nguồn: tuyengiao.hagiang.gov.vn

Tin khác