Công nghệ thông tin

Ngày 28 tháng 8 - Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hà Giang

12/01/2022 14:19 1291 lượt xem

Ngày 11/01/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND lựa chọn ngày 28 tháng 8 hằng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hà Giang.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 12/10/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số được ban hành nhằm đáp ứng mục tiêu chung là để theo dõi, đánh giá một cách khách quan, thực chất kết quả thực hiện Chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 133 tiêu chí Chính quyền điện tử, có tiêu chí: Công bố và tổ chức sự kiện "Ngày Chuyển đổi số" hàng năm của Tỉnh/Thành phố.

Việc lựa chọn và công bố ngày Chuyển đổi số tỉnh Hà Giang có ý nghĩa quan trọng, vừa thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, vừa là dịp để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nhận thức được vai trò quan trọng của công tác Chuyển đổi số trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Hà Giang chọn ngày 28/8 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số bởi ngày 28/8/1945 là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các Bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc. Trong số trên 10 Bộ, ngành được thành lập ngày 28/8/1945, có ngành Công tác văn phòng hành chính, ngành Tổ chức Nhà nước và các Bộ: Thông tin - Tuyên truyền, Lao động, Tài chính, Tư pháp... Từ đó tới nay, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống chung của nhiều Bộ, ngành.

Cùng với đó, Chuyển đổi số là một quá trình phát triển tất yếu, tổng thể và toàn diện, đòi hỏi sự chủ động vào cuộc của tất cả các ngành, lĩnh vực khác. Trong đó, vai trò quản lý nhà nước về công tác Chuyển đổi số thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông. Việc lựa chọn ngày Chuyển đổi số trùng với ngày kỷ niệm thành lập ngành cũng sẽ giúp cho công tác tổ chức các hoạt động được thuận tiện và tiết kiệm.


Tin khác