Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

14/05/2021 16:12 8394 lượt xem

LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Lãnh đạo sở:

Các phòng chuyên môn, chức năng:

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:


Tin khác